moi kochani synowie

Zapraszam do zapoznania się z moim programem wyborczym

Wzrost aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy Gminy

– Chciałbym, abyśmy Wszyscy mieli wpływ na to, na co wydawane są środki publiczne. Jak wiemy do tej pory tak nie było, przez co wielu Mieszkańców przestało interesować się i angażować w sprawy Gminy. Przez lata narastało w świadomości mieszkańców poczucie, że nie warto… bo i tak nie mają na nic wpływu.

– Chciałbym, abyśmy Wszyscy mogli być współautorami budżetu Gminy (wprowadzenie budżetu obywatelskiego), abyśmy mogli proponować inwestycje istotne dla naszych Mieszkańców, a nie tylko w wąskim zakresie jak to się robi w funduszach sołeckich. Do tego niezbędna jest większa współpraca z lokalnymi grupami społecznymi i stowarzyszeniami.

Poprawa stanu infrastruktury drogowej i poprawa funkcjonowania transportu gminnego

– Prace nad poprawą infrastruktury drogowej należy rozpocząć od przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji dróg gminnych pod względem potrzeb inwestycyjnych; dużo uwagi należy poświęcić na utwardzenie i oświetlenie bocznych dróg gminnych dojazdowych do posesji mieszkańców.

– Aby mieszkańcy faktycznie odczuli nie tylko ilościowe, ale i jakościowe zmiany w tym zakresie należy wprowadzić odpowiedni nadzór inwestorski nad realizowanymi projektami drogowymi.

– Zrobię wszystko, aby skorzystać z szansy jaką daje rządowy program dotyczący finansowania budowy i modernizacji dróg lokalnych, gdzie dofinansowanie dla Gminy wyniesie 80% całości kosztów. Przy takim wsparciu można wybudować lub zmodernizować wiele dróg gminnych.

– Obecny system komunikacji między wszystkimi sołectwami, a centrum Konopisk i Częstochową nie spełnia wszystkich zakładanych celów. Musimy to koniecznie naprawić, tak aby każdy mieszkaniec naszej gminy mógł komfortowo i punktualnie dojechać do wybranego celu.

Inwestycje w rozwój sieci publicznych przedszkoli, stworzenie dziennego domu seniora, dbałość o lepsze żywienie dzieci w placówkach szkolnych

– Musimy zadbać o naszych najmłodszych mieszkańców gminy dlatego stawiam na sukcesywne powiększanie sieci publicznych przedszkoli oraz remonty i rozbudowę tych istniejących. Ogromne znaczenie ma systemem żywienia w placówkach oświatowych i wychowawczych na terenie Gminy, dlatego pragnę przygotować program modernizacji istniejących kuchni i poprawę ich standardów sanitarnych, m.in. w Korzonku i Łaźcu.

– Nie boję się dużych wyzwań a rozwój naszej Gminy wpisuję w wieloletni plan inwestycyjny. Dlatego chciałbym dokończyć remonty istniejących szkół i obiektów sportowych celem dostosowania ich do obecnych potrzeb mieszkańców naszej Gminy. Istotną kwestią jest dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii oraz przygotowanie projektu i wybudowanie pływalni szkolnej połączonej z gabinetami do rehabilitacji. Kwestia lokalizacji basenu pozostaje do rozstrzygnięcia na konsultacjach społecznych.

– Zrobię wszystko, aby skorzystać z szansy jaką daje rządowy program finansowego wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” oraz program Dzienny Dom „Senior +”, gdzie dofinansowanie dla Gminy np. na stworzenie żłobka, na stworzenie domu seniora może wynieść nawet 80% całości kosztów.

– Stawiam na przygotowanie gminnego programu dopłaty do obiadów dla dzieci, szczególnie tych najbiedniejszych.

Stabilny Wieloletni Plan Inwestycyjny to gwarancja zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw

– Za niezbędne uważam stworzenie kompleksowego planu rozwoju zintegrowanej sieci odbioru ścieków, z uwzględnieniem budowy nowej oczyszczalni ścieków dla Gminy wraz z budową kanalizacji w Aleksandrii. Działaniem uzupełniającym jest stworzenie zmian umożliwiających możliwość budowy przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków.

– Chcę, aby w Gminie rozwinęło się budownictwo komunalne przeznaczone dla naprawdę potrzebujących: młodych rodzin z dziećmi i osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia lokalowego. Szansę na to daje rządowy program „Mieszkanie Plus”, którego głównym celem i założeniem jest budowa mieszkań z niskim czynszem.

– Zrównoważony rozwój oraz zapewnienie równego dostępu do miejsc użyteczności publicznej w tym m.in. żłobków, przedszkolu, szkół czy ośrodków zdrowia poprzez rozbudowę i budowę nowej infrastruktury. Do osiągnięcia tego celu i innych opisanych w programie zamierzam powołać w gminie komórkę, która będzie zajmowała się tylko pozyskiwaniem stosownych funduszy zewnętrznych (unijnych, krajowych, innych) celem zapewnienia odpowiedniego finansowania planowych inwestycji.

– Dodatkowo planuję przygotowanie zmian dla planu zagospodarowania przestrzennego Gminy celem zwiększenia atrakcyjności terenów pod inwestycje budowlane. Obecny plan posiada wiele ograniczeń, które powodują, że w naszej Gminie są równi i równiejsi, szczególnie w aspekcie przekształcania terenów rolnych zgłaszanych przez mieszkańców na tereny budowlane.

– Chcąc rozwijać naszą Gminę i wprowadzać ją do czołówki samorządów w Polsce musimy opracować nową Strategie Rozwoju Gminy Konopiska i stworzyć dla niej portfolio, pokazujące ogromne możliwości naszej gminy dla inwestorów zewnętrznych.

Stabilność i efektywność podatkowa, tworzenie przyjaznych warunków dla lokalnych przedsiębiorców

– Chciałbym opracować i wdrożyć plan budowy strefy ekonomicznej w Gminie celem rozwoju przedsiębiorczości i zmniejszeniu bezrobocia oraz zwiększeniu wpływów podatków do budżetu Gminy. Jako gmina posiadamy niewykorzystane tereny inwestycyjne, które mogą posłużyć na wdrożenie takiej strefy aktywności gospodarczej.
– Stworzenie nowej Strategii Rozwoju Gminy pozwoli skutecznie poszukiwać przedsiębiorców przynoszących do gminy inwestycje, które pozwolą jej rozwijać się na wielu płaszczyznach, przyczyniając się tym samym do tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców naszej Gminy. Ponadto dzięki strefie ekonomicznej można stworzyć odpowiednie warunki zachęcające firmy do rejestrowania swojej działalności na terenie Gminy, co powoduje zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu gminy.
– Efektywność podatkowa (stabilne podatki) to również stworzenie odpowiednich warunków dla przedsiębiorstw transportowych, gwarantujące ich zainteresowanie rejestrowaniem samochodów w naszej gminie.
– Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz przywiązanie mieszkańców do zakupów i usług na terenie gminy spowoduje wprowadzenie Karty Mieszkańca, która umożliwi mieszkańcom Gminy Konopiska gromadzenie punktów w ramach „Samorządowego Programu Lojalnościowego”. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów, Uczestnik może dokonać ich wymiany na bon rabatowy, np. wartości 20 zł przy zakupach u dowolnego partnera programu.

Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska

– Chcę abyśmy wszyscy w naszej Gminie czuli się bezpiecznie, dlatego będą dążył do zwiększenia dostępności policji na ternie naszej gminy poprzez przywrócenie posterunku policji w Konopiskach.

– Będę dążył również do poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych, budowy nowych chodników przy drogach mocno obciążonych ruchem samochodowym oraz wprowadzenie monitoringu gminnego w miejscach niebezpiecznych dla mieszkańców.

– Ochrona Środowiska przede wszystkim, dlatego jako priorytet stawiam opracowanie i wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (wymiana pieców, termomodernizacja budynków) oraz Programu Budowy Odnawialnych Źródeł Energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika) na terenie naszej gminy. Programy te, w połączeniu z uruchomionym rządowym programem Czyste Powietrze, mogą mieszkańcowi zagwarantować niemal 100% finansowania działań ekologicznych.